โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม มุ่งจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี มีระเบียบวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตยรักและภูมิใจในความเป็นไทยมีความคิดสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาดและปราดเปรื่องในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ของสังคมโลก