โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมได้กำหนดพันธกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา

  • ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นัก เรียนมีคุณธรรม รักและภูมิใจ ในความเป็นไทย
  • พัฒนาระเบียบวินัยความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน ตลอดจนเคารพในสิทธิ์ และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น อันเป็นหนทางไปสู่ภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตาม
  • พัฒนาผู้เรียนให้ฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง และยอมรับผู้อื่น ตลอดจนใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
  • สร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อท้าทาย ผู้เรียนให้สามารถสรรค์สร้าง ความรู้ได้ด้วยตนเอง คิด วิจารณ์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
  • พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทำกิจกรรม ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการฝึกปฏิบัติ จนค้นพบความถนัดและวิธีการ ของตนเอง ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
  • ส่งเสริมกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงใน การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อ การติดต่อสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
  • จัดหาเทคโนโลยีและท้าทายให้ผู้เรียน เข้าถึงสารสนเทศ โดยการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการรับรู้ข้อมูล
  • ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำ ฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการ ปฏิบัติงาน และพัฒนาผู้เรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ
  • พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคคลากรทุกคนภายในโรงเรียน มีโอกาสให้บริการ และพัฒนา ชุมชน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ ตรงทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย