โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับชั้น Nursery - Grade12 ( เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ในระบบการเรียนแบบ Bilingual และ International Education Programme


หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(ENGLISH PROGRAM)ตั้งแต่ระดับชั้น NC-Gr.12 และแผนกการจัดการศึกษาแบบนานาชาติ

การสมัครเรียน

ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครทดสอบความพร้อมให้นักเรียนชั้น NC - KG.3ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันอาทิตย์ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการจัดสอบ กรุณาสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันสอบ

เวลาเรียน

NC-KG.3กิจกรรมยามเช้า 8.00 น.เวลาเรียน 8.30 น. – 15.00 น.
G.1-G.12กิจกรรมหน้าเสาธง 7.40 น. เวลาเรียน 8.00 น. – 15.30 น.
วันหยุดวันหยุดประจำสัปดาห์คือ เสาร์ และ อาทิตย์หยุดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีการประเมินเพื่อเข้าเรียน

Nursery-KG.3 ทดสอบ/ประเมินพัฒนาการ ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
Gr.1-Gr.12 ลงทะเบียนสอบข้อเขียนเวลา 08.30-09.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี (แต่งชุดนักเรียน)

1. INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMME
IEP KG.1-KG.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
Year 1-Year 10 สอบข้อเขียน : English,Math,Science + สัมภาษณ์นักเรียน + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง

2. BILINGUAL
Nursery - KG.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียน + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
G.1 - G.6 สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
G.7 - G.12 สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

เอกสารในการสมัครเรียน

1. นักเรียนทุกระดับชั้นใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

ประกาศผลการประเมิน/สอบ

โรงเรียนโทรแจ้งผลสอบ หรือสามารถสอบถามผลสอบทางโทรศัพท์ หลังการประเมิน/สอบ 7 วันที่หมายเลข 02-5634256-9 ( ไม่รับแจ้งผลสอบก่อนวันเวลาที่กำหนด )

การมอบตัวนักเรียน

ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาต้นเทอมภายใน 7 วันทำการ หลังจากโรงเรียนประกาศผลสอบหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และติดต่อในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น. โดยผู้ทำการมอบตัวต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่บิดามารดามอบหมายให้เป็นผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเท่านั้น (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันมอบตัวเท่านั้น)

เอกสารประกอบการมอบตัวเพื่อเข้าเรียน (ภายหลังจากทดสอบผ่านแล้ว)

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด ( ปพ.1,ปพ.6,ปพ.7 สำหรับนักเรียน KG.1-G.12 )
4. รูปถ่ายนักเรียนสีหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนหลังรูปถ่าย )
5. รูปถ่ายผู้ปกครองสี หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป คนละ 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นแผนกการจัดการศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดรวม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา KG.1 - YEAR.453,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา YEAR.5-653,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษา YEAR.7-1060,000
ค่าเรียนภาคฤดูร้อน10,000
*** รวมค่าอาหาร,ค่าห้องเรียนปรับอากาศ,ค่าว่ายน้ำ,ค่าคีย์บอร์ด ***

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา2563

ชั้นค่าธรรมเนียมค่าอาหารค่าเครื่องปรับอากาศค่าเรียนภาคฤดูร้อนค่าดนตรีค่าเรียนว่ายน้ำรวม
Nursery-KG.118,0003,0001,5004,500--27,000
KG.2-KG.330,0003,0001,5004,500-500 *ยกเว้นKG.239,500
Gr.1-Gr.330,0003,0001,5004,50050050040,000
Gr.4-Gr.630,0003,5001,5004,500500-40,000
Gr.7-Gr.930,000-1,5004,500500-36,500
Gr.10-Gr.1230,000-1,5004,500500-36,500
*** นักเรียนใหม่เรียน summer ทุกคน ***

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่2

ชั้นรายละเอียดรวม
KG.1-YEAR.4 (IEP)ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ53,000
YEAR.5-YEAR.6 (IEP)ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ53,500
YEAR.7-YEAR.9 (IEP)ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ60,000
Nursery-KG.1ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ22,500
KG.2-KG.3ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ35,000
G.1-G.3ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ35,500
G.4-G.6ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ (เฉพาะ Gr.4/35,000)35,500
G.7-G.12ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศและค่าดนตรีปฏิบัติ (เฉพาะ Gr.12/31,500)32,000
*** เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนมี 2 เทอม

เทอมที่ 1 ชำระ ณ วันมอบตัวเพื่อเข้าเรียน ( นักเรียนใหม่ )
เทอมที่ 2 ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563

*หมายเหตุ
นักเรียนระดับชั้น Gr.7-Gr.12 ซื้ออาหารกลางวันทานที่โรงอาหารของโรงเรียน

*หมายเหตุ
1.รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
2.เมื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี
3.ค่าใช้จ่ายในตารางนี้ไม่รวมค่าหนังสือ, ค่าประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบนักเรียน, ค่ารถโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ
4.เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-29 เมษายน 2563
**(การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)**
***เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
ทางโรงเรียนจะแจ้งวัน/เวลา ในการเรียนปรับพื้นฐานซึ่งจะมีการเรียนการสอนในช่วงเดือนเมษายนและการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน,กระเป๋า,หนังสือฯลฯ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน

การขอใช้บริการรถโรงเรียน
ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับส่งกับทางชมรมรถโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงเรียนที่เบอร์ 061-8826444 หรือถ้าผู้ปกครองต้องการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ สามารถติดต่อแสดงความคิดเห็นโดยตรงกับโรงเรียนที่เบอร์ 0-2563-4256-9