" ทำอะไร ทำจริง "
AGE QUOD AGIS
(ALWAYS DO YOUR BEST )

ความหมาย คือ เมื่อลงมือทำในสิ่งใดก็ตาม ต้องมีความกล้าหาญ ที่จะลงมือทำสิ่งนั้นต้องพยายามทำให้ดีที่สุด ทำอย่างเต็มความสามารถ ทำด้วยความเข้มแข็ง ทำด้วยความอดทนโดยมีวินัยในตนเอง กำกับ ควบคุม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความยากลำบากใดๆ การทำสิ่งนั้นจึงจะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์