ระเบียบปฏิบัติเมื่อติดต่อกับแผนกทะเบียน


การขอใบรับรองสถานภาพนักเรียน
การขอใบรับรองผลการเรียน
การลาออกจากการเป็นนักเรียน
การขอแก้ไขเอกสาร วัน เดือน ปีเกิด
การขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนชื่อ - สกุล
การขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนยศบิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
การกลับบ้าน
การลาป่วยลากิจ

- ขอรับใบคำร้องต่างๆได้ที่แผนกธุรการ
- การกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบคำร้องจะต้องกรอกโดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนด้วยตัวบรรจง
- แผนกทะเบียนเป็นผู้รับคำร้อง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อท่านอาจารย์ใหญ่ และดำเนินการตามคำขอดังกล่าว
- การขอรับเอกสารต่างๆดังแจ้ง ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ)
- รูปถ่ายที่ใช้ติดต่อกับแผนกทะเบียนจะต้องเป็น รูปถ่ายสี/ขาว - ดำ ขนาด 2 นิ้ว (ไม่อัดภาพด้วยระบบโพลารอยด์) นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยตัวบรรจง ชัดเจนหลังรูปถ่ายทุกใบ
- เมื่อมาติดต่อแผนกทะเบียน เพื่อขอรับเอกสารใดๆ นักเรียนจะต้องแต่งกาย ด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบทุกครั้ง

การขอใบรับรองสถานภาพนักเรียน

- ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง
- กรณีการขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ให้กรอกชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
- ขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ)

การขอใบรับรองผลการเรียน

- ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง
- ในกรณีที่นำแบบฟอร์มใบรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในใบคำร้องโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆลงใน แบบฟอร์ม แผนกทะเบียนจะเป็น ผู้จัดพิมพ์ให้ตามคำร้องที่แนบมา
- สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ)หรือตามระยะ เวลาที่แผนกทะเบียนกำหนด ในกรณีเอกสารที่ต้องได้รับอนุมัติ จากทางกระทรวงศึกษาธิการ

การลาออกจากการเป็นนักเรียน

- ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อแผนกทะเบียนด้วยตนเอง
- ขอรับแบบคำร้องกรอกรายละเอียด เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติจาก ท่านอาจารย์ใหญ่
- เตรียมรูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ยื่นแผนกทะเบียน พร้อมกับใบคำร้อง
- ติดต่อแผนกการเงิน เพื่อตรวจสอบการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ในภาคเรียนที่ขอลาออก
- ผู้ปกครองนักเรียน หรือบิดา-มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก ในวันรับเอกสาร
- สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ)
*** หมายเหตุ ***
- นักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกปลายปีการศึกษา จะต้องแจ้งทาง แผนกทะเบียนอย่างช้าภายใน วันที่ 30 เมษายนของปีการศึกษานั้นๆ
- ถ้าท่านมิได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนด้วยการเขียนคำร้อง ยื่นต่อทางแผนกทะเบียนของ โรงเรียนแต่อย่างใดให้ถือว่าท่านนั้นมีความประสงค์จะศึกษาต่อ ในปีการศึกษาใหม่
- หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการ ศึกษาในภาคเรียนที่ 1ของปีการศึกษาใหม่
- ผู้ปกครองคนใดมีความประสงค์ที่จะพานักเรียนออกในภาคเรียนที่ 2 จะต้องแจ้งให้ทาง โรงเรียนรับทราบภายในสิ้นเดือนกันยายน มิฉะนั้นท่านจะต้อง เสียค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 2 ก่อน ทางโรงเรียนจึงจะออก เอกสารสำคัญต่างๆให้

การขอแก้ไขเอกสาร วัน เดือน ปีเกิด

เมื่อปรากฎว่า วันเดือน ปี เกิด ของนักเรียนผู้ใดผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับหลักฐานหรือความเป็นจริง
- ผู้ปกครองจะต้องเขียนคำร้องขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียนผ่าน แผนกทะเบียนโดยแนบ สูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านไปกับคำร้องด้วย
- การขอแก้ไขดังกล่าวจะต้องกระทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อน วันสอบปลายภาคเรียนที่ 1

การขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนชื่อ - สกุล

ผู้ปกครองจะต้องติดต่อแผนกทะเบียน เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของนักเรียนต่ออาจารย์ใหญ่
- นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลตัวจริง พร้อมกับนำสำเนาใบสำคัญ ดังกล่าวแนบมาด้วย
- นำทะเบียนบ้านที่มีชื่อ หรือชื่อสกุลเดิม พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้าน ดังกล่าวแนบมาด้วย
- การขอเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ต้องขอเปลี่ยน ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น ก่อนวันสอบโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1

การขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนยศบิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง

ในกรณีผู้ปกครองนักเรียน หรือ บิดา มารดา ซึ่งรับราชการทหาร - ตำรวจ เมื่อได้รับพระราชทานเลื่อนยศ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
- ผู้ปกครองจะต้องติดต่อแผนกทะเบียน เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนยศ ของผู้ปกครองหรือบิดา - มารดา
- แสดงสำเนาเอกสารสำคัญในการได้รับพระราชทานเลื่อนยศต่อทางโรงเรียน เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนยศให้ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน ในทะเบียนโรงเรียน

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 24 ธันวาคม
ยกเว้น นักเรียนอนุบาล 3 ที่จะเลื่อนชั้นไปประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อเป็นการสำรองที่นั่งไว้ล่วงหน้า 1 ภาคเรียน ภายในเดือนธันวาคมของปีการศึกษานั้น

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

- เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครูอาจารย์จะออกนอก บริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน
- หากนักเรียนมีกิจธุระที่จำเป็นต้องออกนอกโรงเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้
- ผู้ปกครองมาขอลาด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ห้องธุรการเพื่อขอบัตรอนุญาต ออกนอกบริเวณโรงเรียน
- เมื่อนักเรียนได้รับบัตรอนุญาตแล้ว ขอให้นำบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน หรือใบลาทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียนมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยที่ป้อมหน้าประตู

การกลับบ้าน

โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านหลังเวลาเลิกเรียน ถ้ามีความจำเป็นอนุญาตให้อยู่ได้และ จะต้องออกจากโรงเรียนอย่างช้า เวลา 16.30 น.(ถ้าหลังเวลา 16.30 น.ถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ)
หมายเหตุ นักเรียนจะอยู่ในโรงเรียนหลังเวลา 16.30 น. ได้ในกรณี ที่มีกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมายโดยให้ครูผู้ควบคุมกิจกรรมแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรต่อผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

การลาป่วยลากิจ

- หากนักเรียนขาดเรียนด้วยกรณีป่วย กิจธุระหรือกรณีอื่นๆ การลาหยุด โรงเรียนทุกครั้งนักเรียนจะต้องยื่นใบลาป่วย / ใบลากิจตามแบบใบลาของ โรงเรียนที่มีลายเซ็นของผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ต่อครูประจำชั้น ในวันแรก ที่มาเรียน เพื่อให้ครูประจำชั้นรับทราบ
- ถ้านักเรียนขาดเรียนเพราะป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบ มาพร้อมกับใบลาด้วย
-ถ้าปรากฏว่านักเรียนคนใดปลอมลายเซ็นผู้ปกครองจะถูกลงโทษตาม ระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและบันทึกในสมุดบันทึกพฤติกรรม
- หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา หรือทางโรงเรียนไม่ได้รับแจ้ง จากผู้ปกครองถึง 3 วัน ติดต่อกันโรงเรียนจะดำเนินการตามขั้นตอน ที่เห็นสมควร
- ทุกครั้งที่นักเรียนหยุดเรียน ผู้ปกครองต้องแจ้งทางโรงเรียน โดยโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข โทร. 0-2563-5050 โดยแจ้งกับครูธุรการ (ตั้งแต่เวลา 7.00 น.) เมื่อนักเรียนมาเรียนตามปกติต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นด้วย
- การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน ถ้าขาดเรียนติดต่อ 2 วัน ในเช้าวันที่ 3 ให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ติดตาม โดยทางโทรศัพท์ ไปรษณียบัตรหรือวิธีใด ก็ตามที่เร็วที่สุด แล้วรายงานผลต่อ หัวหน้า ระดับชั้นหรือผู้ช่วย