"คุณธรรมนำวิชา ภูมิปัญญาพาพัฒนา"


คุณธรรมนำวิชา

หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีคุณงามความดี ทั้งทาง กาย วาจา ใจ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อการเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติและสังคมเกิดความสงบสุข เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนตนเองจนเกิด คุณธรรมดังกล่าวแล้ว คุณธรรมเหล่านั้นก็จะเป็น สิ่งที่คอยควบคุม กำกับ และน้อมนำให้การศึกษาเรียนรู้วิชาการต่างๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ของถิ่นกำเนิดของตนเองและส่วนที่เป็น ความรู้สากล ทำให้เกิดภูมิปัญญาขึ้นในตน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเฉลียวฉลาด และปราดเปรื่อง มีความเข้าใจในความเป็นไปต่างๆ อย่าง ถูกต้อง

ภูมิปัญญาพาพัฒนา

หมายถึง หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองจนเกิดคุณธรรมและผ่านกระบวนการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาแล้ว จะสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองได้เต็มศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีขั้นตอนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต พัฒนาตนเอง และสิ่งรอบตัวให้เกิดคุณค่า รักและภูมิใจในความเป็นไทย ขณะเดียวกันก็สามารถ ติดตามเรียนรู้เท่าทันความก้าวหน้าของสากล ภายใต้กระแส การเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาของโลกสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น และธรรมชาติได้อย่างมีความสุข