ผังห้องเรียนระดับอนุบาล ( NC.-KG3. ) ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดผังห้องเรียนระดับอนุบาล

ผังห้องเรียนระดับประถมศึกษา ( Gr1 - Gr.6 ) ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร2 ชั้นที่ 2 และ ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร2 ชั้นที่ 3

ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร2 ชั้นที่ 4 และ ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร2 ชั้นที่ 5

ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร2 ชั้นที่ 6

ผังห้องเรียนระดับ IEP และ มัธยมศึกษา ( IEP , Gr7 - Gr.12 ) ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร4 ชั้นที่ 2 และ ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร4 ชั้นที่ 3

ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร4 ชั้นที่ 4 และ ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร4 ชั้นที่ 5

ดาวน์โหลดผังห้องเรียน อาคาร4 ชั้นที่ 6