คู่มือการเรียนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ Grade7 - Grade12 แผนก 2 ภาษา
Online class manual of Grade 7 - Grade 12 of Bilingual programme.


ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 7 และ ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 8

ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 9 และ ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 10

ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 11 และ ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 12

link สามารถเข้าไปโหลด ตัวคู่มือได้เลยค่ะ โดยตัวคู่มือจะมี ตารางเรียน รายละเอียดเนื้อหา การเรียน และ รหัสห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถเข้าได้ตามห้องของนักเรียนได้เลยค่ะ
**These links are the manual of online class which include explanation,time table of each class, access code for each class, details of each subject, etc.**