คู่มือการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ Gr.1- Gr.6 แผนก 2 ภาษา
Online class manual of Gr.1- Gr.6 of Bilingual programme.


ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 1 และ ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 2

ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 3 และ ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 4

ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 5 และ ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ Grade 6

link สามารถเข้าไปโหลด ตัวคู่มือได้เลยค่ะ โดยตัวคู่มือจะมี ตารางเรียน รายละเอียดเนื้อหา การเรียน และ รหัสห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถเข้าได้ตามห้องของนัดเรียนได้เลยค่ะ
**These links are the manual of online class which include explanation,time table of each class, access code for each class, details of each subject, etc.**