คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ KG.1 - KG.3 แผนก 2 ภาษา
Online class manual of KG.1 - KG.3 of Bilingual programme.


ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ KG.1 และ ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ KG.2

ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนออนไลน์ระดับ KG.3

link สามารถเข้าไปโหลด ตัวคู่มือได้เลยค่ะ โดยตัวคู่มือจะมี ตารางเรียน รายละเอียดเนื้อหา การเรียน และ รหัสห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถเข้าได้ตามห้องของนัดเรียนได้เลยค่ะ
**These links are the manuals for the online classes which include explanations, time tables of each class, access codes for each class, details of each subject, etc.**