Update (15/5/63)ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ( Gr7 - Gr.12 ) ประจำปีการศึกษา 2563

Update(15/5/63) Class list of Bilingual programme: Grade 7 - Grade 12ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.7 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.8

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.9 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.10

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.11 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.12


รายชื่อนักเรียนจะมีการ Update ข้อมูลอีกครั้ง หากนักเรียนคนใดไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการค่ะ
**There might be some update later, if you can not find your name please contact the office**