ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับอนุบาล ( NC.-KG3. ) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ NC. และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ KG1.

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ KG2. และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ KG3.


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ( Gr1 - Gr.6 ) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.3 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.4

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.5 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.6


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ( Gr7 - Gr.12 ) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.7 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.8

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.9 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.10

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.11 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.12


ประกาศรายชื่อนักเรียนแผนก IEP ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ IEP KG.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ IEP KG.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ IEP KG.3

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.3 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.4

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.5 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.6

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.7 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.8

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.9

รายชื่อนักเรียนจะมีการ Update ข้อมูลอีกครั้ง หากนักคนใดไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการครับ