ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Fast Track) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โดยจัดลำดับผลการสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามห้องเรียนดังนี้

ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track ห้อง Gr.1A และ ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track ห้อง Gr.1B

ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track ห้อง Gr.2 และ ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track ห้อง Gr.3

ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track ห้อง Gr.4A และ ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track ห้อง Gr.4B

ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track ห้อง Gr.5A และ ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track ห้อง Gr.6A


ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Fast Track)

ในระดับชั้น KG.3 - Gr.5 โดยจัดลำดับผลการสอบ ตามจำนวนนักเรียนที่สอบทั้งหมดดังนี้

ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track KG.3 และ ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track Gr.1

ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track Gr.2 และ ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track Gr.3

ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track Gr.4 และ ดาวน์โหลดผลสอบ Fast Track Gr.5