ประกาศใช้มาตรการของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ภายในโรงเรียน
ดาวน์โหลด ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ฉบับที่ 1
ดาวน์โหลด ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ฉบับที่ 2

การปรับตารางสอบปลายภาค นักเรียนระดับประถมศึกษา ( Gr.1 - Gr.6 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.1 - Gr.6

การปรับตารางสอบปลายภาค นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ( Gr.7 - Gr.11 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.7 - Gr.11

การปรับตารางสอบปลายภาค นักเรียนระดับประถมศึกษา ( Y.1 - Y.10 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Y.1 - Y.10