โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม เป็นโรงเรียนในลำดับที่ 19 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสารสาสน์เริ่มดำเนินกิจการต่อจากโรงเรียนเทคโนโลยีสุขภาพในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นภายใต้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง, 1 สระว่ายน้ำ, สนามเอนกประสงค์ 2 สนาม, โรงอาหาร 1 หลัง, ห้องปฏิบัติการพิเศษ 12 ห้อง มีครูทั้งหมด 93คน ครูต่างชาติ 23 คน และ ครูไทย 70 คน มีนักเรียน 678 คน และห้องเรียน 20 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2549 :

  • เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสร้างอาคารคอนกรีต 7 ชั้น ส่วนที่ 1 (ครึ่งเดียว) จำนวน 30 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 1

ปี พ.ศ. 2550 :

  • สร้างอาคารเพิ่มเติมจากอาคารคอนกรีต 7 ชั้น เดิมเป็นรูปตัวแอล (L) จนเสร็จในปีพ.ศ. 2551 และใช้เป็นอาคารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2

ปี พ.ศ. 2551 :

  • เปิดทำการสอนระดับชั้นNursery - มัธยมศึกษาปีที่ 2
  • จัดซื้อที่นาติดกับโรงเรียนด้านข้างเพิ่มอีก จำนวน 11 ไร่ โดยสร้างเป็นสนามฟุตบอลและลานกิจกรรมเอนกประสงค์
  • ปรับพื้นสนามเอนกประสงค์ 2 ปรับเปลี่ยนเป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนอาคารเรียน 7 ชั้น
  • ปรับปรุงห้องโถงใหญ่ด้านล่างอาคาร 7 ชั้น เป็นห้องธุรการ