ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)


ระดับชั้น อนุบาล Kindergarten Department

รายชื่อนักเรียนเตรียมอนุบาล NC
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 (KG.1)
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2(KG.2)
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 3(KG.3)

รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 IEP(KG.1)
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2 IEP(KG.2)
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 3 IEP(KG.3)


ระดับชั้น ประถมศึกษา Primary Department

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Grade 1)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (Grade 2)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Grade 3)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Grade 4)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Grade 5)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Grade 6)

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Year 1)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (Year 2)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Year 3)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Year 4)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Year 5)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Year 6)


ระดับชั้น มัธยมศึกษา Secondary Department

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Grade 7)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Grade 9)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Grade 11)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12)

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Year 7)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Year 8)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Year 9)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 10)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Year 11)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year 12)