โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับชั้น Nursery - Grade12 ( เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ในระบบการเรียนแบบ Bilingual และ Intensive English Programme


หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

-(BILINGUAL PROGRAM) ตั้งแต่ระดับชั้น NC-Gr.12

-(INTENSIVE ENGLISH PROGRAMME)ตั้งแต่ระดับชั้น KG.1-Y.12

การสมัครเรียน

ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครทดสอบความพร้อมให้นักเรียนชั้น NC - KG.3ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันอาทิตย์ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการจัดสอบ กรุณาสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันสอบ

เวลาเรียน

NC-KG.3กิจกรรมยามเช้า 8.00 น.เวลาเรียน 8.30 น. – 15.00 น.
G.1-G.12กิจกรรมหน้าเสาธง 7.40 น. เวลาเรียน 8.00 น. – 15.30 น.
วันหยุดวันหยุดประจำสัปดาห์คือ เสาร์ และ อาทิตย์หยุดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีการประเมินเพื่อเข้าเรียน

1. Intensive English Programme
IEP KG.1-KG.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ทุกวันพฤหัสบดี ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. - 09.30 น.
Year 1-Year 10 สอบข้อเขียน : English,Math,Science + สัมภาษณ์นักเรียน + สัมภาษณ์ผู้ปกครองทุกวันพฤหัสบดี ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. - 09.30 น.

2. BILINGUAL
Nursery - KG.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียน + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
G.1 - G.6 สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ทุกวันอังคาร ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. - 09.30 น.
G.7 - G.12 สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ทุกวันพุธ ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. - 09.30 น.

เอกสารในการสมัครเรียน

1. นักเรียนทุกระดับชั้นใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาบัตร ปชช.นักเรียน

ประกาศผลการประเมิน/สอบ

โรงเรียนโทรแจ้งผลสอบ หรือสามารถสอบถามผลสอบทางโทรศัพท์ หลังการประเมิน/สอบ 7 วันที่หมายเลข 02-5634256-9 ( ไม่รับแจ้งผลสอบก่อนวันเวลาที่กำหนด )

การมอบตัวนักเรียน

ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาต้นเทอมภายใน 7 วันทำการ หลังจากโรงเรียนประกาศผลสอบหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และติดต่อในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น. โดยผู้ทำการมอบตัวต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่บิดามารดามอบหมายให้เป็นผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเท่านั้น (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันมอบตัวเท่านั้น)

เอกสารประกอบการมอบตัวเพื่อเข้าเรียน (ภายหลังจากทดสอบผ่านแล้ว)

1. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาบัตร ปชช.นักเรียน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด ( ปพ.1,ปพ.6,ปพ.7 สำหรับนักเรียน KG.1-G.12 )
4. รูปถ่ายนักเรียนสีหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนหลังรูปถ่าย )
5. รูปถ่ายผู้ปกครองสี หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป คนละ 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ห้องเรียน Intensive English Programme ประจำปีการศึกษา 2566


รายละเอียดรวม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา KG.1 - YEAR.454,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษา YEAR.5-655,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา YEAR.7-1161,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษา YEAR.1261,000
*** รวมค่าอาหาร,ค่าห้องเรียนปรับอากาศ,ค่าว่ายน้ำ,ค่าดนตรี ***
*** ยังไม่รวมค่าเรียนภาคฤดูร้อน 10,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด) ***

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โปรแกรมสองภาษา ประจำปีการศึกษา 2566


รายละเอียดรวม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Nursery - KG.1 25,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษา KG.2 36,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษา KG.3 37,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Gr.1 - Gr.337,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Gr.4 37,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Gr.5 - Gr.637,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Gr.7 - Gr.1134,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Gr.1233,500
*** รวมค่าอาหาร,ค่าห้องเรียนปรับอากาศ,ค่าว่ายน้ำ,ค่าดนตรี ***
*** ยังไม่รวมค่าเรียนภาคฤดูร้อน 6,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด) ***

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ชั้นรายละเอียดรวม
KG.1-YEAR.4 (IEP)ค่าธรรมเนียมการศึกษา54,500
YEAR.5-YEAR.6 (IEP)ค่าธรรมเนียมการศึกษา55,000
YEAR.7-YEAR.11 (IEP)ค่าธรรมเนียมการศึกษา61,500
YEAR.12 (IEP)ค่าธรรมเนียมการศึกษา61,000
Nursery-KG.1ค่าธรรมเนียมการศึกษา25,500
KG.2ค่าธรรมเนียมการศึกษา36,500
KG.3ค่าธรรมเนียมการศึกษา37,000
Gr.1-Gr.3ค่าธรรมเนียมการศึกษา37,500
Gr.4ค่าธรรมเนียมการศึกษา 37,000
Gr.5-Gr.6ค่าธรรมเนียมการศึกษา 37,500
Gr.7-Gr.11ค่าธรรมเนียมการศึกษา34,000
Gr.12ค่าธรรมเนียมการศึกษา33,500
*** เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มี 2 เทอม

เทอมที่ 1 ชำระ ณ วันมอบตัวเพื่อเข้าเรียน ( นักเรียนใหม่ )
เทอมที่ 2 ชำระตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 29 ธันวาคม 2566

***โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่นักเรียน ไม่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล***

สำหรับนักเรียนระดับชั้น Grade/Year 7-12 ซื้ออาหารกลางวันรับประทานที่โรงอาหารของโรงเรียน

*หมายเหตุ

1.รับชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือช่องการการชำระออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียนเท่านั้น
2.เมื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี
3.ค่าใช้จ่ายในตารางนี้ไม่รวมค่าหนังสือ, ค่าประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบนักเรียน, ค่ารถโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ
4.เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 17 - 28 เมษายน 2566 (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด)
**(การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)**
***เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

ทางโรงเรียนจะแจ้งวัน/เวลา ในการเรียนปรับพื้นฐานซึ่งจะมีการเรียนการสอนในช่วงเดือนเมษายนและการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน,กระเป๋า,หนังสือฯลฯ

การขอใช้บริการรถโรงเรียน

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับส่งกับทางชมรมรถโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงเรียนที่เบอร์ 061-8826444 หรือถ้าผู้ปกครองต้องการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ สามารถติดต่อแสดงความคิดเห็นโดยตรงกับโรงเรียนที่เบอร์ 0-2563-4256-9

ช่องทางการติดต่อ

ได้ทาง Facebook : SWS Community หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2563-4256-9