เครื่องแบบนักเรียนและรูปแบบการแต่งกาย **เปิดจำหน่ายชุดนักเรียนในทุกระดับชั้น ณ บริเวณโรงอาหาร 2**