โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับชั้น Nursery - G.12 ( เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ในระบบการเรียนแบบ Bilingual


หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(ENGLISH PROGRAM)ตั้งแต่ระดับชั้น NC-G.12

การสมัครเรียน

ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครทดสอบความพร้อมให้นักเรียนชั้น NC - KG.3ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันอาทิตย์ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการจัดสอบ กรุณาสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันสอบ

เวลาเรียน

NC-KG.3กิจกรรมยามเช้า 8.00 น.เวลาเรียน 8.30 น. – 15.00 น.
G.1-G.12กิจกรรมหน้าเสาธง 7.40 น. เวลาเรียน 8.00 น. – 15.30 น.
วันหยุดวันหยุดประจำสัปดาห์คือ เสาร์ และ อาทิตย์หยุดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีการประเมินเพื่อเข้าเรียน

Nursery-KG.3 ทดสอบ/ประเมินพัฒนาการ ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
G.1-G.12 ลงทะเบียนสอบข้อเขียนเวลา 08.30-09.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี
IEP KG.2-KG.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
Year 1-Year 3 สอบข้อเขียน English,Math + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
Nursery ทดสอบความพร้อมนักเรียน + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
KG.1-KG.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียน + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
G.1-G.6 สอบข้อเขียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
G.7-G.12 สอบข้อเขียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

เอกสารในการสมัครเรียน

1. นักเรียนทุกระดับชั้นใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

ประกาศผลการประเมิน/สอบ

โรงเรียนโทรแจ้งผลสอบ หรือสามารถสอบถามผลสอบทางโทรศัพท์ หลังการประเมิน/สอบ 7 วันที่หมายเลข 02-5635050-1,0-2563-4256-9(ไม่รับแจ้งผลสอบก่อนวันเวลาที่กำหนด)

การมอบตัวนักเรียน

ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาต้นเทอมภายใน 7 วันทำการ หลังจากโรงเรียนประกาศผลสอบหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และติดต่อในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น. โดยผู้ทำการมอบตัวต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่บิดามารดามอบหมายให้เป็นผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเท่านั้น

เอกสารประกอบการมอบตัวเพื่อเข้าเรียน (ภายหลังจากทดสอบผ่านแล้ว)

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ชุด
3. รูปถ่ายนักเรียนสีหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ปพ.1,ปพ.6,ปพ.7 สำหรับนักเรียน KG.1-G.12)
5. รูปถ่ายผู้ปกครองสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวนคนละ 1 รูป

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นแผนกการจัดการศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดรวม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา KG.1 - YEAR.650,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา YEAR.760,000
ค่าเรียนภาคฤดูร้อน10,000
*** รวมค่าอาหาร,ค่าห้องเรียนปรับอากาศ,ค่าว่ายน้ำ,ค่าคีย์บอร์ด ***

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา2559

ชั้นค่าธรรมเนียมค่าอาหารค่าเครื่องปรับอากาศค่าเรียนภาคฤดูร้อนค่าดนตรีค่าเรียนว่ายน้ำรวม
Nursery-KG.118,0003,0001,5004,000--26,500
KG.2-KG.330,0003,0001,5004,000-500 *ยกเว้นKG.239,000
G.1-G.330,0003,0001,5004,00050050039,500
G.4-G.630,0003,500*ยกเว้นG.4_3,000*1,5004,000500-39,500
G.7-G.930,000-1,5004,000500-36,000
G.10-G.1230,000-1,5004,000500-36,000
*** นักเรียนใหม่เรียน summer ทุกคน ***

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่2

ชั้นรายละเอียดรวม
KG.1-YEAR.6(IEP)ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ50,000
YEAR.7(IEP)ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ60,000
Nursery-KG.1ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ22,500
KG.2-KG.3ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ35,000
G.1-G.3ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ35,500
G.4-G.6ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ35,500
G.7-G.9ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ32,000
G.7-G.12ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าอาหารและค่าห้องเรียนปรับอากาศ32,000
*** เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนมี 2 เทอม

เทอมที่ 1 ชำระ ณ วันมอบตัวเพื่อเข้าเรียน
เทอมที่ 2 ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 24 ธันวาคม 2559

*หมายเหตุ
นักเรียนระดับชั้น G.7-G.12 ซื้ออาหารกลางวันทานที่โรงอาหารของโรงเรียน

*หมายเหตุ
1.รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
2.เมื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี
3.ค่าใช้จ่ายในตารางนี้ไม่รวมค่าหนังสือ, ค่าประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบนักเรียน, ค่ารถโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ
4.เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-29 เมษายน 2559
**(การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)**
***เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
ทางโรงเรียนจะแจ้งวัน/เวลา ในการเรียนปรับพื้นฐานซึ่งจะมีการเรียนการสอนในช่วงเดือนเมษายนและการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน,กระเป๋า,หนังสือฯลฯ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน

การขอใช้บริการรถโรงเรียน
ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับส่งกับทางชมรมรถโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงเรียนที่เบอร์ 085-1110250 และ 085-1110260 หรือถ้าผู้ปกครองต้องการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ สามารถติดต่อแสดงความคิดเห็นโดยตรงกับโรงเรียนที่เบอร์ 02-5635050, 02-5635030, 02-5635031 ,0-2563-4256-9