• Cheer Leading
  • Cheer Leading
  • G.12 Certificate
  • Science Show
  • International Day of Peace
  • Science Show
  • To be number 1
  • Aerobic
  • Maths Exhibition 2010

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ปีการศึกษา 2560

ตารางกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
: 30th May 2017

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผังอาคารเรียน และ เส้นทางเดินรถ ประจำปีการศึกษา 1/2560

รายชื่อนักเรียน ผังอาคารเรียน และ การใช้เส้นทางเดินรถภายในโรงเรียน
: 15th May 2017

ประกาศผลสอบ โครงการ Fast Track 2017

ประกาศผลสอบ โครงการห้องเรียนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Fast Track) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
: 10th April 2017

ประกาศรายชื่อนักเรียน Summer 2017 ระดับชั้น Gr.1-12

รายชื่อนักเรียน Summer 2017 ระดับชั้น Gr.1-12
: 19th March 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผังจราจรการเดินรถภายในโรงเรียน Summer 2017

ผังจราจรการเดินรถ Summer 2017
: 24th March 2017
View more / ดูข่าวสารทั้งหมด